Vnitřní oznamovací systém

  • informace pro oznamovatele

Společnost STARKON HOLDING a.s., IČO: 08781184, se sídlem č.p. 10, 588 56 Bohuslavice („Společnost“ nebo „my“) 
a dále společnost STARKON a.s., IČO: 26227525, společnost STARKON Nová Říše, spol. s.r.o., IČO: 63472724, společnost STARKON STAV s.r.o., IČO: 01943880; společnost STARKON PRAHA GROUP s.r.o., IČO: 25644858; společnost STARKON VYSOČINA s.r.o., IČO: 28110595; společnost Koně a osli Bohuslavice s.r.o., IČO: 04554370; společnost K-Hvězda s.r.o., IČO: 25523635; společnost Eko – hvězda s.r.o., IČO: 29317291; společnost Lihovar a palírna Bohuslavice s.r.o., IČO: 28118553; společnost Hospodářský dvůr Bohuslavice s.r.o., IČO: 04637127; společnost Farma Bohuslavice s.r.o., IČO: 07754621; společnost Rodinné domy Třešť s.r.o., IČO: 07754612; společnost Romhaus s.r.o., IČO: 48245437; společnost DONCO s.r.o., IČO: 02778297; společnost PROJEKT ČB s.r.o., IČO: 08831084; společnost Bydlení Třešť s.r.o., IČO: 08854009; společnost KRAS TŘEŠŤ s.r.o., IČO: 08854408; společnost Bydlení Třeboň s.r.o., IČO: 09915494; společnost Free Houses s.r.o., IČO: 09915559; společnost BD Lipolec s.r.o., IČO: 08420211; společnost PT Projekt 5 s.r.o., IČO: 08420041; společnost M1 Projekt s.r.o., IČO: 17842921; společnost V1 Projekt s.r.o., IČO: 17842981; společnost Bydlení Běchovice s.r.o., IČO: 17842620; společnost Bydlení Dačice s.r.o., IČO: 19460503; společnost Bydlení Znojmo s.r.o., IČO: 19460741; společnost K1 Projekt s.r.o., IČO: 19461097
zavedla vnitřní oznamovací systém.
V souladu s § 21 odst. 6 písm. b) a odst. 7 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML“), musí každý povinný subjekt zavést vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon o ochraně oznamovatelů“). Součástí tohoto zavedeného systému je možnost každého pracovníka (vylučujeme tímto externí dodavatele) podat anonymní oznámení o jednáních, která jsou popsána níže.
Ať už jste tedy náš pracovník, spolupracující pracovník, jednatel, prokurista informujeme vás:
jaké jednání má být oznámeno; kdo je příslušnou osobou; o možnosti oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a systému Ministerstva spravedlnosti; jak probíhá řešení oznámení.

  • jaké jednání má být oznámeno

Zákon o ochraně oznamovatelů umožňuje podávat oznámení v několika různých rovinách. Pokud jste svědky jednání, které:
•    Má znaky trestného činu;
•    Má znaky spáchání přestupku, za který právní předpis stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
•    Porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů;
•    Porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
•    Porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
•    Porušuje právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie;
Zákon o ochraně oznamovatelů má každopádně své hranice. Konkrétní výčet takto vyloučených oblastí naleznete v § 3 odst. 3 Zákona o ochraně oznamovatelů. Pokud byste podali oznámení v těchto oblastech, nejen, že nejste chránění dle zákona o ochraně oznamovatelů, ale můžete se dopustit také přestupku nebo dokonce trestného činu.
Veškerá oznámení můžete učinit také anonymně, přičemž zaručujeme, že se oznámením budeme zabývat stejně, jako v případě neanonymního oznámení.

  • kdo oznámení řeší

Vaše oznámení přijme náš řešitel oznámení:
•    Mgr. Marie Kovářová, tel. +420 724 258 928, e-mail: mkovarova@starkon.cz
•    Mgr. Veronika Kolářová, tel. +420 602 560 591, e-mail: vkolarova@starkon.cz
Řešitel oznámení je vázán mlčenlivostí a bude chránit vaši identitu a informace, které jste mu poskytli. Pokud učiníte anonymní oznámení, nebude řešitel oznámení pátrat po vaší totožnosti.
Ale pozor, uvádíme to i níže, pokud zjistíme, že oznámení je vědomě nepravdivé, ochrana se na vás nevztahuje, můžete dostat pokutu dle Zákona o ochraně oznamovatelů, a také mohou být učiněna další opatření ze strany Společnosti (ochrana podle Zákona o ochraně oznamovatelů se na vás v takovém případě nevztahuje).

  • jak podat oznámení

Oznámení můžete podat:
•    Prostřednictvím e-mailu na adrese mkovarova@starkon.cz nebo vkolarova@starkon.cz 
•    Ústně prostřednictvím telefonních čísel výše uvedených.
•    Osobně ústně v kancelářích společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s řešitelem oznámení (dohodnout se můžete pomocí kontaktních údajů uvedených u řešitelů oznámení výše), kdy podání oznámení vám bude umožněno v přiměřené lhůtě po podání Vaší žádosti, nejpozději však do 14 dnů.
V případě, že učiníte oznámení jiným způsobem, než prostřednictvím kanálů uvedených výše nebude takové oznámení považováno za oznámení ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů. 
MOŽNOST EXTERNÍHO OZNÁMENÍ
Kromě vnitřního oznamovacího systému umožňuje Zákon o ochraně oznamovatelů využít také další způsoby oznámení – prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

  • jak je oznámení řešeno

Do sedmi kalendářních dnů vám písemně potvrdíme vaše oznámení, ledaže jste řešitele oznámení výslovně požádali, abyste o přijetí oznámení nebyl vyrozumíváni, bylo oznámení učiněno anonymně (aniž bychom znali konkrétní adresu, na kterou můžeme odpovědět), nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení Vaší totožnosti jiné osobě̌.
Řešitel na základě informací od vás prošetří okolnosti oznamovaného jednání ve Společnosti. Následně navrhne opatření na zabránění pokračování oznamovaného jednání a nápravu stavu. Přijetí a realizaci těchto opatření řešitel také kontroluje. Můžeme vás ujistit, že Společnost vůči vám nepodnikne jakékoli negativní (odvetné) opatření v souvislosti s podáním oznámení, jako je rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy nebo jiné znevýhodnění, ukončení trvalé spolupráce či například snížení odměny. Tato opatření neuplatní ani vůči tzv. spřízněným osobám.
Řešitel oznámení vás nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení vyrozumí o tom, jak bylo oznámení posouzeno (zda bylo důvodné, či nikoliv). Ve složitých případech může být lhůta prodloužena až o 30 dnů, a to dvakrát za sebou. Poté, co budou přijata konkrétní opatření, bude váš řešitel oznámení informovat bez zbytečného odkladu.

  •  důležité informace před podáním 

Oznamovací systém neslouží jako prostředek k naschválům. Můžete podávat pouze pravdivá a autentická oznámení a není možné podávat vědomě nepravdivá oznámení. Pokud toto učiníte, zákon vás nechrání a kupříkladu mohou proti vám být přijata odvetná opatření a můžete nést následky jak ze strany Společnosti, tak ze strany poškozené osoby a státních orgánů.
Při podávání oznámení se také nelze dopouštět jednání, které by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (jako například porušení listovního tajemství).

Kontakty

Starkon a.s.

spisová značka B 3440 vedená u Krajského soudu v Brně

: 262 27 525
DIČ: CZ26227525

Fakturační adresa: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Korespondenční adresa: Stará Říše 198,  588 67 Stará Říše

Tel.: +420 567 579 211
Email: info@starkon.cz
Datová schránka: f8askts


Stavebniny STARKON
Za Stínadly 332
588 56 Telč
Tel.: +420 602 594 358 
E-mail: stavebniny-telc@starkon.cz

 

 

 

 

Starkon Holding a.s.   

spisová značka B 3440 vedená u Krajského soudu v Brně

: 087 81 184
DIČ: CZ08781184

Fakturační adresa: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Korespondenční adresa: Stará Říše 198,  588 67 Stará Říše

Tel.: +420 567 579 211
Email: info@starkon.cz
Datová schránka: vbxjwn2


Starkon Holding a.s.