Starkon - stavební firma

Klášter v Teplé

Na historicky nejhodnotnějších částech národní kulturní památky premonstrátského kláštera v Teplé na Karlovarsku proběhla vzorová obnova s jednoznačným cílem, a to využít do maximální možné míry potenciál kláštera ke vzdělávacím a kulturním akcím.

Více informací »

Klášter v Teplé

Restaurace Salabka

Za nevšedním zážitkem můžete nyní zavítat do pražské Troji. Přivítá vás restaurant s vlastní vinicí a vinařstvím, otevřený na místě historické usedlosti a vinice Salabka s osmisetletou tradicí pěstování vína.

Více informací »

Restaurace Salabka

Klášter Nový Dvůr

Rozsáhlá stavba kláštera Trapistů v Novém Dvoře u Mariánských Lázní probíhala v několika etapách. Projekt se podařilo realizovat v průběhu let 2000 až 2004.

Více informací »

Klášter Nový Dvůr

Telčské podzemí

Unikátní systém podzemních chodeb přímo pod náměstím Zachariáše z Hradce v Telči se otevřel 6. září 2014. Do této chvíle  si ho nenechaly ujít tisíce návštěvníků.

Více informací »

Telčské podzemí

Obchodní podmínky společnosti STARKON a.s.

Publikováno 6. 9. 2015, 20.30 h

Obchodní podmínky ve formátu .pdf. (verze 1.4)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI STARKON a.s. VERZE 1.4

I. Vztah ke smlouvě

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, k níž jsou připojeny. Jsou-li připojeny k listině, označené jako objednávka, jsou její součástí a akceptací objednávky akceptuje zhotovitel i tyto smluvní podmínky, smlouvou je v tomto případě míněn vztah objednatele a zhotovitele, vzniklý na základě akceptace objednávky.

2. Je-li ve smlouvě (objednávce – dále jen OB) samotné sjednáno něco jiného než v těchto smluvních podmínkách, platí ujednání použité ve smlouvě.

II. Dílo

1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, rozumí se dílem stavba nebo její ve smlouvě popsaná část, jak je zachycena v projektové dokumentaci, plánu, nebo nákresu, na nějž smlouva odkazuje. Zhotovené dílo musí tomuto zadání odpovídat.

2. Není-li dílo zachyceno graficky, musí odpovídat tomu, co je o něm uvedeno ve smlouvě, nebo jiném přiloženém popise.

3. Není-li dílo v detailech specifikováno (ať již je zadáno jakýmkoliv způsobem), je rozhodující, aby se výsledné dílo nepříčilo smlouvě ani výše uvedeným podkladům, splňovalo platné technické normy a bylo použitelné k obvyklému účelu, k jakému se takové dílo užívá.

4. Není-li výslovně ve smlouvě sjednáno jinak, mají položkový rozpočet nebo cenová nabídka orientační charakter co do rozsahu díla. V případě sjednání víceprací nebo méněprací se jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nebo cenové nabídce použijí pro jejich ocenění, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Pokud je zadání díla pro zhotovitele nejasné, zejména pro nepřesnost, vadu nebo rozpor v zadání, projektu apod., je povinen na toto upozornit zhotovitele a řídit se jeho pokynem. Pokud jde o nejasnost, kterou mohl zhotovitel zjistit před podpisem této smlouvy, nese zhotovitel náklady, které postupem podle pokynu zhotovitele vznikly.

6. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo tak, jak bylo zadáno, tedy provést všechny výkony, činnosti a dodávky, které jsou ke zhotovení díla nutné, i když nejsou ve smlouvě nebo jejich přílohách přímo popsány.

III. Zhotovování a splnění díla

1. Při zhotovování díla je zhotovitel povinen postupovat s šetrným přístupem k dílu, objednateli, investorovi, ostatním zhotovitelům a životnímu prostředí. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že prováděním díla vznikla škoda nebo její riziko. Zapříčinil-li zhotovitel škodu nebo nebezpečí vzniku škody, nebo vznikla či hrozí škoda na díle v době, kdy nesl riziko škody na díle nebo dotčené části díla, je povinen učinit na svůj náklad vše pro zabránění škodě a snížení jejich následků.

2. Zhotovitel je povinen koordinovat svou činnost s ostatními zhotoviteli na staveništi. Pokud to nebude možné, je zhotovitel povinen obrátit se na přítomného stavbyvedoucího a nebude-li přítomen, potom na zástupce objednatele ve věcech technických a předložit mu věc k rozhodnutí. Rozhodnutí objednatele je pro zhotovitele závazné.

3. Zhotovitel je povinen vést vlastní stavební deník, případně zapisovat své údaje do deníku objednatele. Zvolený způsob vedení deníku se zapíše na počátku zhotovování díla do deníku objednatele a lze změnit pouze dohodou stran. Nebude-li zápis proveden, je zhotovitel povinen zapisovat své zápisy do deníku objednatele. Do deníku objednatele se vždy zapisují zápisy o změně díla, zápisy stanovené smlouvou a těmito VOP a skutečnosti, na jejichž zápisu do tohoto denníku objednatel trvá. Pokud zhotovitel vede svůj vlastní stavební deník, je vždy povinen poskytnout objednateli jeho kopii (propis) a na této kopii vyznačit, že tato kopie podle jeho prohlášení souhlasí s originálem.

4. Dílo je splněno, nemá-li vady nebo nedodělky a bylo-li převzato objednatelem. Převzal-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, je toto převzetí platné, dílo je však splněno až podpisem zápisu o odstranění poslední vady a nedodělku, zjištěné při převzetí.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost, byla-li tato sjednána. Poskytne-li objednatel dodávky vody, energií, nebo obdobná plnění, uhradí tyto zhotovitel ve skutečných cenách, nebo sjednanou paušální částkou za den.

6. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení zhotovování díla a požadovat po zhotoviteli přerušení provádění díla. Pokud tak bude objednatel požadovat, je zhotovitel povinen zabezpečit dílo tak, aby bez úhony přečkalo následující měsíc Trvá-li přerušení prací déle než dva měsíce, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.

IV. Termín plnění, předání díla

1. Termín plnění je sjednán ve smlouvě. K tomuto dni musí být splněno (odst. III. 4. těchto VOP).

2. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud se na něm vyskytují vady a nedodělky, může tak však učinit.

3. K předání a převzetí díla, stejně jako k zápisu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele tři dny předem zápisem do stavebního denníku zhotovitele a dále bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci objednatele ve věcech technických. Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn k popisu zápisů o výše uvedených skutečnostech.

4. Zápis o předání a převzetí díla obsahuje nejméně: označení, že jde o zápis o předání a převzetí díla, specifikaci díla a smlouvy o dílo, specifikaci účastníků smlouvy, zápis o tom, zda objednatel dílo přebírá, zda a případně jaké byly zjištěny vady díla nedodělky, do kdy tyto budou odstraněny, přičemž platí, že pokud se strany dohodou jinak, lhůta pro odstranění vad a nedodělků činí 10 dnů. Není-li toto možné vzhledem k povaze vad a nedodělků nebo jiné důležité okolnosti, nezaviněné zhotovitelem, je povinen na toto zhotovitel upozornit, jakmile toto zjistil, nebo zjistit měl a mohl. V takovém případě je zhotovitel povinen vyvinout všechno rozumně požadovatelné úsilí k odstranění vad a nedodělků a odstranit je v době co nejkratší. Pro zápis o odstranění vad a nedodělků se požijí přiměřeně náležitosti zápisu o předání a převzetí díla s tím, že zde musí být uvedeno které vady byly konkrétně odstraněny. Jejich výčet lze nahradit konstatováním, že jde o všechny vady, zjištěné při předání a převzetí.

V. Cena díla

1. Cena díla je sjednána jako nejvyšší možná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, zisk, rezervu pro případ změn kurzů, daní a cel, není-li dále uvedeno jinak.

2. Je-li cena uvedena bez DPH, nebo v členění bez a s DPH, případně jenom včetně DPH, bude DPH účtována v zákonem stanovené výši a výše DPH nebo ceny s DPH uvedená ve smlouvě je pouze orientační. Není-li stanoveno, zda je cena stanovena s DPH nebo bez DPH, má se za to, že cena je dohodnuta včetně DPH; předcházející věta se použije i pro tento případ.

3. Cena je splatná na základě vyúčtování – faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit počínaje dnem splnění díla (čl. III, odst. 4 těchto VOP). Splatnost faktury bude „60 dnů ode dne doručení“ a toto bude na faktuře výslovně uvedeno. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle příslušného zákona, musí v ní být uvedeno, jaké plnění je fakturováno a musí být přiloženy kopie listin, osvědčujících splnění díla.

4. Nemá-li faktura náležitosti podle bodu V.3. těchto VOP, je jí objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě zaniká účinnost takového vyúčtování dnem, kdy jej objednatel odeslal zpět a doručením nové faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.

5. Není-li sjednáno jinak, proplatí objednatel faktury do výše 90% účtovaná částky, zbývajících 10% tvoří pozastávku. Prvních 5% pozastávky bude zaplaceno zhotoviteli do 60 dnů od splnění díla (čl. III, odst. 4 těchto VOP) a zbývajících 5% pozastávky bude zaplaceno zhotoviteli do 60 dnů ode dne skončení záruční doby. Je-li záruka stanovena rozdílně pro různé části díla, použije se pro účely předcházející věty nejdelší ze záručních dob.

VI. Záruky

1. Záruční doba činí 66 měsíců ode dne splnění díla (čl. III, odst. 4 těchto VOP). Objednatel je však oprávněn reklamovat i vady, které zjistil mezi převzetím díla a jeho splněním.

2. Práva ze záruky uplatňuje objednatel písemně. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od doručení reklamace nastoupit k odstraňování reklamovaných vad, bez ohledu na to, zda tyto vady uznává nebo neuznává za vady, na něž se vztahuje záruka (dále jen zda uznává/neuznává reklamaci) a v této třídenní lhůtě rovněž objednateli písemně oznámit, zda reklamaci neuznává. Pokud zhotovitel neoznámí, že reklamaci neuznává, má se za to, že jí uznal. Pokud je zhotovitel v prodlení s nástupem k odstraňování vady po dobu delší tří dnů, je zhotovitel oprávněn odstranit práce sám nebo prostřednictvím jiné osoby a náklady na toto odstranění vynaložené a zvýšené o koordinační přirážku ve výši 5%, minimálně 5.000,- Kč z částky těchto nákladů bez DPH.

3. Zjistí-li se dodatečně, že reklamované vady nebyly reklamovány oprávněně, je objednatel povinen uhradit jejich odstranění na výzvu zhotovitele v cenách v místě a čase obvyklých a to do 40 dnů ode dne, kdy mu bude tato cena objednatelem vyúčtována. Byly-li z důvodu spojených s neoprávněnou reklamací účtovány smluvní pokuty, vrátí objednatel skutečně zaplacenou část smluvních pokut do 40 dnů od výzvy učiněné zhotovitelem. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, pokud objednatel reklamaci uznal.

4. Pokud objednatel oznámí jakýmkoliv vhodným prostředkem objednateli, že vada, za kterou zhotovitel odpovídá, je vadou havarijní, tedy že jejím trváním vznikají nebo zjevně hrozí bezprostředně vzniknout škody nebo je vyloučena nebo nepřijatelným způsobem snížena nebo ohrožena funkce díla nebo celku, v jehož rámci bylo dílo zhotoveno, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady okamžitě po takovém oznámení, nejpozději do 24 hodin. Pokud je zhotovitel v prodlení s nástupem k odstraňování vady více než dvanáct hodin, je zhotovitel oprávněn odstranit práce sám nebo prostřednictvím jiné osoby a náklady na toto odstranění vynaložené a zvýšené o koordinační přirážku ve výši 7%, minimálně 10.000,- Kč z částky těchto nákladů bez DPH. V případě havárie, pokud to situace vyžaduje, je zhotovitel oprávněn provést opravu sám nebo prostřednictvím třetích osob i před vypršením 24 hodinové lhůty a náklady s tím spojené, včetně koordinační přirážky podle tohoto odstavce nese zhotovitel. Objednatel je takto oprávněn postupovat pouze v případě, kdy je zjevné, že tento postup je nutný k předejití škodám.

5. Reklamovaná vada je odstraněna dne podpisu zápisu o splnění vady. Na náležitosti zápisu o odstranění vad se přiměřeně použijí ustanovení o zápisu o převzetí díla.

VII. Smluvní pokuty

1. Nesplní-li zhotovitel včas dílo podle této smlouvy, je mu objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH, minimálně však 500,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení.

2. Nesplní-li zhotovitel povinnost včas odstranit reklamované vady, je mu objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH, minimálně však 300,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení a reklamovanou vadu. Přistoupí-li zhotovitel k odstranění vady díla vlastními silami, nebo prostřednictvím jiné osoby, počítá se smluvní pokuta z doby od vzniku prodlení do dne, kdy objednatel odeslal své rozhodnutí zhotoviteli a navyšuje se o fiktivních dvacet dnů trvání prodlení.

3. Jde-li o havárii, činí smluvní pokuta 0,2% z ceny díla bez DPH, minimálně 1.000,- Kč za každý byť jen započatý den prodlení a reklamovanou vadu. V ostatním se použije ustanovení předcházejícího odstavce.

4. Nesplní-li zhotovitel povinnost poučit osobu vstupující na staveniště tak, jak je smlouvou a těmito VOP stanoveno, nebo toto bez zbytečného odkladu neprokáže objednateli, je mu objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový případ.

5. Nesplní-li zhotovitel povinnost zapsat určitou skutečnost do stavebního denníku tak, jak je sjednáno, nebo pokud obsah takového zápisu nebude odpovídat skutečnosti, je mu objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový případ.

6. Nedodrží-li zhotovitel normy, týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, jakož i normy týkající se předcházení škodám a postupu při jejich vzniku a přes výzvu je ve zhotovitelem určené lhůtě neodstraní závadný, je mu objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový případ. Nebude-li lhůta určena, je nutno odstranit na neprodleně, nejpozději do 24 hodin, pokud by toto nebylo vzhledem k okolnostem možné, potom v čase co nejkratším.

7. Splatnost smluvní pokuty činí 21 dnů ode dne doručení faktury zhotoviteli.

8. Smluvní pokuty podle této smlouvy se nedotýkají práva na náhradu škody, kterou je možno požadovat samostatně.

VIII. Komunikace stran

1. Strany jsou povinny si oznamovat změny v údajích, potřebných pro komunikaci a jednání, zejména adres, telefonních čísel, elektronických adres, jmen statutárních zástupců. Jde-li o adresu účastníka, uvedenou ve smlouvě, oznamuje se změna písemně doporučeným dopisem a musí být podepsána statutárním zástupcem strany, která takovou informaci podává, u fyzických osob přímo fyzickou osobou.

2. Zástupci ve věcech technických a další zástupci, uvedení ve smlouvě, jsou osoby zmocněné tímto typem plné moci. Tuto plnou moc je možno změnit co do rozsahu, odvolat, nebo udělit jiné osobě. Vůči druhé straně je taková změna účinná dnem, kdy o ní byla písemně informována. Taková informace musí být podepsána statutárním zástupcem strany, která takovou informaci podává, u fyzických osob přímo fyzickou osobou.

3. Za doručený se pro účely této smlouvy považuje i doporučený dopis, adresovaný na adresu účastníka smlouvy, uvedenou ve smlouvě, nebo podle smlouvy a těchto VOP oznámenou a to dnem, kdy bylo odmítnuto jeho převzetí, dnem následujícím po dni, kdy byl dopis uložen, dnem kdy byl dopis vrácen z důvodu, že se adresát odstěhoval, není v místě znám, nebo z jiného obdobného důvodu.

4. Nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak, přijímá zhotovitel pokyny pouze od objednatele.

IX. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv smlouvu vypovědět v rozsahu dosud nesplněné části díla. Zhotovitel je povinen do 5 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné odstoupení, nebo ode dne, kdy se o něm dozvěděl ze zápisu ve stavební deníku, dokončit na díle činnosti nutné k předejití škodám, zabezpečit dílo tak, aby bez úhony přečkalo následující měsíc a v tomto stavu dílo předat objednateli. Objednatel může zhotoviteli určit, aby dílo nezabezpečoval. Zápis o předání a převzetí díla bude v tamto případě oproti výše uvedenému obsahovat i oznámení, že jde o převzetí nedokončeného díla, popis nedokončeného díla, popis zabezpečení díla a seznam nároků zhotovitele podle následujícího odstavce. Dílo bude v zápise oceněno podle položkového rozpočtu provedeného díla nebo jiného podkladu, opírajícího se o smlouvu. Tento doklad bude k zápisu přiložen a podepsán oběma stranami. Nedohodnou-li se strany na ocenění díla, poznamená se toto do zápisu o předání nedokončeného díla.

2. Zhotovitel má v případě výpovědi právo na náhradu nákladů, které prokazatelně účelně vynaložil na zhotovování tohoto díla a které se prokazatelně nepromítly do ceny díla a které oznámil podle předcházejícího odstavce. Zhotovitel musí předat objednateli v kopii doklady a těchto nákladech a požaduje-li zaplatit materiál, musí tento být předán v den převzetí a předání nedokončeného díla a to na staveništi. Ceny těchto plnění nesmí být vyšší než ceny v místě a čase obvyklé, jinak se započítávají jen v obvyklé výši. Objednatel se v zápise vyjádří, zda tyto náklady uznává nebo ne, případně se může rozhodnout, že se takto vyjádří do 10 pracovních dnů písemně.

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v zákonem uvedených případech a dále také v případech, kdy opakovaně a přes výzvu zhotovitel provádí dílo vadně, případně způsobil na díle nebo na místě provádění díla škodu převyšující 10.000,- Kč nebo opakovaně škodu nižší, pokud je v prodlení po dobu delší 15 dnů s zahájením prací, splněním dílčích termínů plnění, celkového termínu splnění díla, nebo jiných termínů mezi stranami dohodnutých. Pro odstoupení stačí naplnění jedné z těchto podmínek.

X. Změny smlouvy jednáním a donucením okolnostmi

1. Smlouvu je možno měnit pouze písemně a to dodatkem smlouvy, čímž se rozumí samostatná listina, jako dodatek této smlouvy označená, obsahující projev vůle stran, kterým se smlouva mění, datum (data) podpisu a podepsaná jejich oprávněnými zástupci všech zúčastněných stran. Objednatel je oprávněn rozhodnout, že na místo samostatné listiny bude změna zanesena do stavebního deníku. V takovém případě mohou změnu sjednat i zástupci pro věci technické, jak jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, nebo jak byly dodatečně stranami zmocněni.

2. Vícepráce provedené bez změny smlouvy nebudou zhotoviteli zaplaceny, ani pokud budou objednatelem převzaty. Méněpráce neprovedené bez změny smlouvy jsou vadou díla, bude-li dílo s takovými nesjednanými méněpracemi převzato, má zhotovitel právo požadovat jejich dokončení jako odstranění vady díla nebo žádat slevu ve výši jejich ceny podle položkového rozpočtu (cenové nabídky).

3. Vyšší mocí, se pro účely této smlouvy rozumí stranami nevyvolané a rozumně nepředpokládané účinky přírodních sil, převyšující svou intenzitou hrubě obvyklé poměry, mimořádná, neočekávatelná a intenzivní jednání třetích osob, nebo rozhodnutí úřadů státní správy, samosprávy a soudů v řízeních, které ani jedna ze stran nezahájila, nebo nezavdala takovému orgánu nebo soudu podnět k jejich zahájení a to ani prostřednictvím jiné osoby. Projeví-li se vyšší moc nebo její přímé následky takovým způsobem, že provádění díla je znemožněno, nebo extrémně ztíženo, je zhotovitel povinen okamžitě co nejrychlejším způsobem a zároveň písemně doporučeným dopisem oznámit objednateli, že vyšší moc projevila, čím znemožňuje nebo ztěžuje provádění díla a jaká je předpokládaná doba působení vyšší moci. Zhotovitel je dále povinen stejným způsobem oznámit překročení předpokládané doby působení vyšší moci a také ukončení působení vyšší moci. Nesplní-li zhotovitel tyto povinnosti,nemůže se účinků vyšší moci dovolávat.

4. Zhotovitel, který se oprávněně dovolává účinků vyšší moci, má právo na prodloužení termínu pro zhotovení díla o dobu působení vyšší moci. Objednatel má v případě působení vyšší moci právo odstoupit od smlouvy v rozsahu dosud nezhotovené části díla, nebo některých dosud neprovedených prací a výkonů.

XI. Povinnosti v oblasti bezpečnosti páce, ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství

1. Zhotovitel je povinen provést práce podle platných právních předpisů.

2. Zhotovitel je povinen zejména:

a) Pro výkon práce zajistit osobní a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců a subdodavatelů.

b) Při práci používat bezpečnosti práce odpovídající výrobní prostředky, zařízení a nářadí.

c) Zajistit smluvní pracoviště v rozsahu právní odpovědnosti, zajistit koordinaci s ostatními zhotoviteli, zajišťovat školení zaměstnanců a subdodavatelů o všech zákonem předepsaných nebo jinak potřebných skutečnostech, poměrech na pracovišti a nechat si proškolení potvrdit prokazatelným způsobem.

d) Zajistit podmínky bezpečnosti práce podle rozsahu práce, u prací a činností vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života předat zadavateli plán BOZP na pracovišti, doplněný o konkrétní skutečnosti týkající činnosti zhotovitele a dodat registr rizik, týkající se konkrétní činnosti zhotovitele.

e) Zajistit seznámení všech na pracoviště zhotovitele nebo na stavbu vstupujících osob, včetně subdodavatelů, s výše uvedenými bezpečnostními dokumenty a situací na staveništi a nechat toto řádně potvrdit a kopii těchto potvrzení, podepsanou zhotovitelem, bez zbytečných odkladů předat objednateli.

f) Zhotovitel je povinen na smluvním pracovišti používat osobní ochranné prostředky v rozsahu vyplývajícím z analýzy rizik a nebezpečí na pracovišti a udržovat ochranné pracovní pomůcky a technické zařízení v bezpečném stavu a svévolně nevyřazovat funkčnost ochranných zařízení, znační a signálů.

g) Dodržovat zákl. podmínky a povinnosti plynoucí z hygienických předpisů.

h) Neumožnit vstup na staveniště osobám pod vlivem alkoholu a návykových látek, na vyzvání se podrobit testu na prokázání nebo vyloučení vlivu těchto látek a k tomuto podrobení se testu smluvně zavázat i své zaměstnance a subdodavatele. Objednatel je oprávněn neumožnit vstup na staveniště a vykázat ze staveniště osoby pod vlivem alkoholu a návykových látek, osoby, které se odmítly podrobit testu na vliv alkoholu a návykových látek a dále osoby, u kterých nebyl vliv takových látek prokázán, ale pro jejich chování nebo pasivitu je důvodné podezření, že jsou pod vlivem takové látky nebo duševní choroby.

i) nahlásit zhotoviteli bezodkladně a jakýmikoliv účelnými prostředky a písemně do tří dnů úraz, bez prodlení nahlásit a do stavebního denníku zhotovitele zapsat havarijní stav pracoviště a provést nutné opatření k snížení a pokud možno eliminaci nebezpečí z tohoto plynoucích.

j) provádět kontroly pracoviště, vedoucí k vyhledávání a eliminaci rizik

k) vést záznamy o výše uvedených proškoleních, kontrolách, přítomnosti osob na pracovišti, zjištěných rizicích, tyto záznamy na vyžádání, není-li řečeno jinak, v kopii, označené a podepsané jako odpovídající originálu, předat objednateli.

3. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech a jeho prováděcích vyhláškách, a to ve znění platném v době provádění díla. Budou-li tyto předpisy nahrazeny jinými, vztahuje se tato povinnost i na tyto nové předpisy.

4. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi a příjezdových komunikací zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, že případné veškeré pokuty či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem uhradí zhotovitel.

5. Zhotovitel se zavazuje, že jeho vlastní stavební mechanizace bude zajištěna proti případnému úniku provozních náplní do půdy či vod a že nebude bezdůvodně ponechávat v běhu spalovací motor. Zhotovitel nebude provádět údržbu a doplňování provozních náplní na staveništi.

6. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih ze strany orgánů státní správy, působících v oblasti ochrany životního prostředí za nedodržování právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí.

7. Zhotovitel je povinen všechny osoby, které vstupují na staveniště v souvislosti s jeho prací na díle seznámit s eviromentální politikou dodavatele a dodržovat ji.

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platná ustanovení všech správních rozhodnutí a správních předpisů v oblasti ochrany životního prostřední, tj. zákonů, nařízení a vy hlášek vztahujících se k předmětu díla.

9. Výkon díla lze zahájit až po jeho předchozím projednání se stavbyvedoucím. O tomto projednání je zhotovitel povinen učinit zápis do stavebního denníku objednatele.

10. Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou povinni dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen PO) dle obecných i interních předpisů objednatel pro výkon dané kontrolní činnosti. Pravomoci tohoto kontrolního orgánu objednatele má technik BPZP a PO a vedoucí stavby.

11. Zhotovitel je povinen:

a) Respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související.

b) Stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným požárním nebezpečím i ve vztahu k jiným osobám, pracujícím pro zhotovitele.

c) Zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště objednatele a před započetím práce proškoleni o PO dle §16 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění a §§23, 24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci v platném znění.

12. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí je uvedeno v §4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

13. Zhotovitel seznámí každou osobu, která v souvislosti s jeho aktivitou na stavbě vstupuje na stavbu s:

a) právními a jinými požadavky, týkajícími se provádění díla

b) registrem rizik, vznikají-li přítomností či činností takové osoby nová rizika, doplní zhotovitel nebo tato osoba registr rizik o tato nově vzniklá rizika.

c) registrem aspektu

d) havarijními plány

e) politikou ISM

f) bezpečnostními listy, vzniká-li přítomností či činností takové osoby potřeba doplnit bezpečnostní listy, doplní je zhotovitel nebo tato osoba.

g) zásadami požární ochrany

a o těchto seznámeních vede zápisy, podepisované seznamovanými osobami. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli do těchto zápisů nahlédnout a na vyzvání mu na své náklady vyhotovit kopii těchto zápisů a potvrdit na nich písemně jejich soulad s originálem.

14. Zhotovitel je povinen seznámit se s místními právními předpisy obce, seznámit s nimi i osoby uvedené v předcházejícím odstavci a tyto předpisy dodržovat.

XII. Obecná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provádění díla, má pro tento účel dostatečné kapacity a rezervy. Dále zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro provedení díla a nenamítá jejich nedostatečnost.

2. Ukládá-li tato smlouva stranám povinnost něco sdělit, někoho vyzvat, vyjádřit se k něčemu, někoho o něčem poučit, nebo učinit něco dalšího, jsou povinny učinit tak prokazatelně, minimálně tak, že o této skutečnosti učiní zápis do stavebního denníku, nestanoví-li smlouva nebo tyto VOP jinak.